หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
เขตอำนาจศาล  
วิสัยทัศน์  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย  
สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา  
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ศาลเยาวชน  
ศูนย์นัดความ  
ประกาศศาล  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
รวมกฎหมายครอบครัวของประเทศในASEAN  
รวมบทความ  
จุลสาร NNKJC  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย

สิทธิของผู้ต้องหา

เมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุมมีสิทธิดังนี้

๑.     มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ต้องหา หรือผู้ถูกจับไว้ใจทราบถึงการจับกุม

๒.    พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) เป็นการเฉพาะตัว

๓.    ให้ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวนได้

๔.    ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติได้ตามสมควร

๕.     ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

๖.     ในการผัดฟ้องมีสิทธิตั้งที่ปรึกษาเพื่อแถลงข้อคัดค้านหรือซักถามพยานได้

 

สิทธิของจำเลย

หลังจากที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องต่อศาลแล้วมีสิทธิดังนี้

๑.     ได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม

๒.    แต่งที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) แก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือ
ชั้นพิจารณา ทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา

๓.    ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นการเฉพาะตัว

๔.    ตรวจดูสิ่งที่อันเป็นพยานหลักฐาน และตัดสำเนา หรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ

๕.     ตรวจดูสำเนาไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาลและคัดสำเนาหรือขอรับสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม

๖.     ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน ถ้าจำเลยมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจำเลย ดังกล่าวมาแล้วด้วย

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1870